Sprawozdania finansowe - często zadawane pytania i odpowiedzi
Jakie metody tworzenia rezerw na świadczenia emerytalne i inne świadczenia o podobnym charakterze są najczęściej stosowane?

Odpowiedź:
Przepisy Ustawy o Rachunkowości nie precyzują metody tworzenia rezerw na świadczenia emerytalne i inne świadczenia o podobnym charakterze. W związku z tym do oszacowania wysokości powyższych rezerw najczęściej wykorzystuje się metodę „Projected Unit Credit” rekomendowaną przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze”. Standard ten zaleca korzystanie z usług wykwalifikowanego aktuariusza do kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze.


Których pracowników uwzględniamy w wyliczeniu rezerw na świadczenia pracownicze?

Odpowiedź:
Minimalne wymogi dotyczące świadczeń pracowniczych w zakresie odpraw emerytalnych, rentowych i pośmiertnych reguluje Kodeks Pracy (art. 921 i 93). Regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy może nakładać na pracodawcę obowiązek wypłaty innych świadczeń, m. in.: nagród jubileuszowych i innych gratyfikacji finansowych, deputatów i innych świadczeń niepieniężnych.

Dlaczego w skład indywidualnych danych o pracownikach niezbędnych do policzenia rezerw na świadczenia pracownicze wchodzi staż pracy u pracodawcy nawet, gdy wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy?

Odpowiedź:
Należy uwzględnić wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy na dzień bilansowy (umowa na czas nieokreślony oraz określony), którym na mocy umowy o pracę, regulaminu obowiązującego w zakładzie lub Kodeksu Pracy przysługują świadczenia pracownicze, na które tworzymy rezerwy. Ponadto należy pamiętać, że uwzględniamy również pracowników zatrudnionych w zakładzie na dzień bilansowy, ale przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych bądź zwolnieniach lekarskich.


Jak policzyć średnie wynagrodzenie miesięczne według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (podstawa do odpraw zgodnie z Kodeksem Pracy)?

Odpowiedź:
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 do wyliczeń rezerw na świadczenia pracownicze stosujemy metodę "Projected Unit Credit", która zakłada wyliczenie rezerwy w oparciu o współczynnik zarobienia rezerwy stażem. Niezbędnym elementem do wyliczenia tego współczynnika jest okres dotychczasowej pracy u pracodawcy.


Jakie są minimalne zasady przyznawania odpraw emerytalno – rentowych zgodne z Kodeksem Pracy?

Odpowiedź:
Poniżej cytujemy Art. 921 Kodeksu Pracy:
§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.Co zrobić w przypadku, gdy Spółka nie jest w stanie określić przewidywanej rocznej stopy wzrostu wynagrodzeń niezbędnej do wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze?

Odpowiedź:
Wycena aktuarialna rezerw przy zastosowaniu metody Projected Unit Credit rekomendowanej przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 "Świadczenia Pracownicze" wymaga przyjęcia założeń w zakresie stopy wzrostu wynagrodzeń od dnia bilansowego do dnia wypłaty świadczenia.

W przypadku ustalania stopy wzrostu wynagrodzeń należy przyjąć taki jej poziom, aby zapewnić wzrost wynagrodzeń na poziomie, jaki jest zagwarantowany pracownikom w wewnętrznych uregulowaniach spółki (np. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania) lub zwyczajowo oczekiwany (np. poziom inflacji).
W praktyce większość zakładów pracy nie posiada zagwarantowanego wzrostu wynagrodzeń w swoich uregulowaniach (np. w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania), w związku z tym do wyceny aktuarialnej przyjmuje się oczekiwania w zakresie przyszłego wzrostu wynagrodzeń.

Jeżeli jednostka nie ma jeszcze dostatecznego doświadczenia w prognozowaniu rocznej stopy wzrostu wynagrodzeń, wówczas aktuariusz dokonujący wyceny rezerw na świadczenia pracownicze przyjmie poziom wzrostu wynagrodzeń najbardziej adekwatny dla branży, czy regionu, w którym jednostka prowadzi działalność oraz najbardziej adekwatny do sytuacji ekonomicznej.
licznik odwiedzin - 2140805        | mapa strony | © 2011
Utworzono w systemie promocja strony www EntroCMS aktuariusz

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'sqlrezerwyhomepl' (0) in /stats/stat_sfx01.php on line 64